Close

Čo by ste mali vedieť

Než sa stanete klientom, mali by ste byť oboznámení s určitou sadou informácií o našej spoločnosti, ako sa správame a pristupujeme ku svojim klientom a partnerom a oni k nám a s niektorými ďalšími informáciami.
A v budúcnosti ich mať kedykoľvek k dispozícii pre Vašu potrebu.
Na tejto stránke ich nájdete.

Predzmluvné informácie

ktoré obsahujú

 • Vyhlásenie klienta o prevzatí predzmluvných dokumentov a o poskytnutí povinných informácií
 • Súhlas klienta s poskytovaním informácii elektronickou cestou
 • Všeobecné informácie poskytnuté potenciálnym klientom alebo klientom, pred poskytnutím investičnej služby
 • Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi
 • Rozsah služieb
 • Informácie o poskytnutých investičných službách a vedľajších službách Invest4Life.
 • Stručný opis opatrení na zabezpečenie ochrany finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta.
 • Súhrn opisu opatrení pri konflikte záujmov.
 • Informácie o ochrane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta
 • Informácia o finančných nástrojoch.
 • Informácie o mieste výkonu služby
 • Zoznam schválených protistrán
 • Informácie o nákladoch a súvisiacich poplatkoch za služby
 • Inormácie o klientovi, podľa Zákona č. 297/2008 Z.Z. ochrana pred legalizáciou prímov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
 • Informácie o klientovi, ktorý má osobitný vzťah k Invest4Life

Informácie o finančných nástrojoch

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (GDPR informačné memorandum)

Zmluva o poskytnutí investičných služieb

Obchodné podmienky

Cenník

Reklamačný poriadok

Stratégia vykonávania pokynov

Zásady kategorizácie klientov


Pravidelne zverejňované informácie o Invest4Life

Výročná správa Invest4Life za rok 2022

Výročná správa Invest4Life za rok 2021

Informácie Uverejňovanie obchodníkom s cennými papiermi
k 30.06.2021

Polročná správa o hospodárení Invest4Life o.c.p., a.s.
k 30.6.2021

Výročná správa Invest4Life za rok 2020

Informácie Uverejňovanie obchodníkom s cennými papiermi
k 31.12.2020

Informácie Uverejňovanie obchodníkom s cennými papiermi
k 30.06.2020

Polročná správa o hospodárení Invest4Life o.c.p., a.s.
k 30.6.2020

Výročná správa Invest4Life za rok 2019

Informácie Uverejňovanie obchodníkom s cennými papiermi
k 31.12.2019

Polročná správa o hospodárení Invest4Life o.c.p., a.s.
k 30.06.2019
Informácie Uverejňovanie obchodníkom s cennými papiermi
k 30.06.2019
Výročná správa Invest4Life za rok 2018