Close

Preberanie komentárov a článkov

Informácie, ktoré tu zverejňujeme sme pripravovali pre potreby a podporu našich partnerov, 
ktorí s nami spolupracujú.

Pre preberaní článkov, ktoré vyšli na týchto stránkach, platí niekoľko jednoduchých pravidiel.

Pre jednoduchosť používame význam „my“. Myslíme tým, že nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na všetky články všetkých autorov, ktoré sú tu zverejnené.

Preberať komentáre môže ktokoľvek, kedykoľvek a zľubovoľného dôvodu. Budeme radi, preberiete ak nejaký text preto, že sa Vám páči a využijete ho ku prospechu Vášmu a Vášho okolia. 

Ale pokojne ho môžete prevziať aj ako odstrašujúci príklad „tak tadiaľto nie, priatelia“.
Aj tak je to v poriadku.

Za preberanie sa nijako neplatí a nemusíte nás žiadať o súhlas. Myslíme si však, že by bolo férové, ak pri off-line využitiu uvediete zdroj preberania. A u on-line na stránke uvediete autora a funkčný odkaz na celý článok na našich stránkach. A zvážite, že sa pripojíte ku sledujúcim na LinkedIn alebo Facebooku, alebo si spoločne vypijeme kávu, aby sme sa vzájomne zoznámili.

Ak preberáte článok, alebo aj len časť, nerobte v prebranom texte žiadne úpravy, mohlo by dôjsť k zmene významu, najmä vo vzťahu k výpočtom.
Rovnako tak, ak preberáte iba časť, zvážte, či nevytrhávate informácie z kontextu.
So zvýrazňovaním nie je problém, ak považujete niektoré informácie za hodné zdôraznenia (tučne, podčiarknutým, podfarbením, akokoľvek).

Môže sa stať, že po vydaní komentáre bude ten ešte upravený.
V zásade sa tak stáva z dvoch dôvodov. Buď sa dozvieme nejakú novú a hlavne podstatnú informáciu, alebo sme proste na niečo upozornení, reakciou je potom dopísanie jedného alebo dvoch ďalších odsekov, alebo dôjde k oprave. Takéto miesta spoznáte ľahko, sú zreteľne označené slovom Update a okamihom zmeny. Alebo sa stane, že nás znalec rodného jazyka upozorní na pravopisnú alebo slohovú chybu. Je to hanba, preto tieto chyby meníme, ale vždy tak, aby nedošlo k zmene významu. Tieto zmeny nijako nevyznačujeme, zhoršovala by sa tak čitateľnosť článku.

Môže sa preto stať, že sa Vami prevzatá kópie líši od tunajšieho originálu. Nepovažujeme to za problém, nemusíte si neustále overovať aktuálnosť.

Prvé pravidlo hovorí, že ktokoľvek môže akýkoľvek text preberať.
Pokiaľ teda na nejaký text narazíte, neznamená to, že je našim partnerom, podporujeme ho, odporúčame ho, alebo za neho akokoľvek preberáme zodpovednosť. Tých, za ktoré nesieme zodpovednosť, môže dohľadať v zoznamoch Slovenskej národnej banky, ako našich viazaných investičných alebo podriadených agentov, rovnako ako na týchto stránkach. Samostatných agentov, ktoré priamo podporujeme, nájdete tiež tu. Partneri, ktoré podporujeme nepriamo, to zvyčajne zreteľne uvádzajú. 

Ak si nie ste istí, opýtajte sa nás na info@invest4life.sk.
Ak niekto uviedol nepravdivú informáciu, my si to už s ním vybavíme. 😉

Prosíme, vezmite zároveň na vedomie, že ak niektorý autor zverejnil nejaký článok, text, komentár na nejakých iných stránkach, v tlačovinách, apod., riadi sa preberanie textov pravidlami miesta zverejnenia.

Články, komentáre, analýzy, ktoré sa tu dajú nájsť, nie sú pôvodne vytvorené na zverejnenie na týchto stránkach. Sú určené pre našich partnerov. Preto sa na nás nehnevajte, ak sú zverejnené s oneskorením, to môže byť aj viac ako 30 dní po ich vytvorení. Ak je teda nejaký komentár reakciou na aktuálnu tému, berte na vedomí, že nemusí byť čiastočne, alebo vôbec aktuálna. Rovnako tak aj témy, ktoré nie sú „okamžité“ sa v čase vyvíjajú. A aj keď sa vždy snažíme publikovať iba overené a pravdivé informácie, chyba sa stať môže. 

Nemôžeme teda prebrať zodpovednosť za využitie na týchto stránkach uvedených informácií.

... a záverečnej vzdanie sa zodpovednosti

Informácie, komentáre a analýzy uvedené na týchto stránkach poskytujú len všeobecné informácie a sú osobným názorom autora. Nepredstavujú ponuku k nákupu či predajov finančných nástrojov. Zmienené finančné nástroje alebo stratégie nemusia byť vhodné pre každého investora.

Názory, komentáre, odporúčania v analýzach uvedené neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých osôb, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby a ich zámerom nieje odporučiť konkrétne finančné nástroje alebo stratégie konkrétnym investorom. Analýza by nemala byť jediným podkladom pre investičné rozhodnutie.

Investor by mal využiť konkrétne odborné posúdenie, vrátane daňového poradenstva, o vhodnosti investícií do akýchkoľvek finančných nástrojov, iných investícií alebo investičných stratégií v danej analýze zmienených alebo odporučených v analýze alebo komentári.        

Hodnota, cena či príjem z investičných nástrojov sa môže meniť, môže rásť, ale i klesať, alebo byť ovplyvnená pohybom zmenových kurzov. Úspešné investície v minulosti neindikujú ani nezaručujú priaznivé výsledky do budúcna.

Proste, investície sú fajn, ale je potrebné s nimi vedieť správne nakladať.
A ak si tým nie ste istí, nájdite si niekoho, kto to vie a vie Vás podporovať. Či už ste klientom, alebo poradcom.


Táto verzia pravidiel vznikla 1. 1. 2020
a je platná do ich zmeny.